รางวัลและมาตรฐาน

ใบรับรองคุณภาพที่ไทยแมกซ์เวลได้มาจากการยอมรับใน
ระบบการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
และจากหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาล

ใบรับรองคุณภาพ

 • Green Industry - Level 3
  (Green System) Certification Award Certificate No. 3-4361/2558
 • มาตรฐาน มอก.17025-2548
  (ISO/IEC 17025 : 2005)
 • Thailand Trusted Mark quality standard Certificate No. ID 103
 • Green Industry - Level 3
  (Green System) Certification Award Certificate No. 3-923/2555
 • Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano Complete Type Test Certificate No. A5/005329
 • Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano Complete Type Test Certificate No. A5/005724
 • Powertech Labs Inc Current Transformer Short Time Test
 • Powertech Labs Inc Current Transformer Accuracy Test