กลุ่มบริษัทในเครือ

แมกซ์เวลกรุ๊ป เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่มที่ครอบคลุม 6 ภาคส่วนธุรกิจ ทั้งด้านไฟฟ้า โลจิสติกส์ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมและการพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วย 27 บริษัท (และกำลังเติบโต) พนักงานมากกว่า 1,500 คน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคส่วนต่างๆ ของประเทศไทย มีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนใน อินเดีย กัมพูชา และอินโดนีเซีย บริษัท ไทยแมกซ์เวลอิเลคทริค จำกัด (TME) ก่อตั้งขึ้นในปี 2522 เป็นบริษัทผู้ก่อตั้ง แมกซ์เวลกรุ๊ป มีหลากหลายธุรกิจตั้งแต่ ลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ไปจนถึงระบบชั้นวางสินค้าและอุปกรณ์ควบคุมสิ่งแวดล้อม ไปจนถึงบริการด้านอุตสาหกรรม การก่อสร้าง และวิศวกรรมไฟฟ้า