นโยบายคุณภาพ

ISO 9001

ร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ISO 14001

คุณภาพสิ่งแวดล้อม คือคุณภาพชีวิต

ISO 17025

ยึดมั่นในความถูกต้องของผลการทดสอบตามหลักวิชาการและมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ