รางวัลและมาตรฐาน

ใบรับรองคุณภาพที่ไทยแมกซ์เวลได้มาจากการยอมรับใน
ระบบการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
และจากหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาล

ใบรับรองคุณภาพ

 • ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015) เลขที่ QMS46011
 • ระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001:2015) เลขที่ EMS49003
 • มาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) เลขที่ 18T119/0744
 • อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) เลขที่ 3-7295/2561
 • Green Industry - Level 3
  (Green System) Certification Award Certificate No. 3-4361/2558
 • มาตรฐาน มอก.17025-2548
  (ISO/IEC 17025 : 2005)
 • Thailand Trusted Mark quality standard Certificate No. ID 103
 • Green Industry - Level 3
  (Green System) Certification Award Certificate No. 3-923/2555