รางวัลและมาตรฐาน

ใบรับรองคุณภาพที่ไทยแมกซ์เวลได้มาจากการยอมรับใน
ระบบการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
และจากหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาล

ใบรับรอง MiT

  • หม้อแปลงไฟฟ้า 30kVA 22kV
  • หม้อแปลงไฟฟ้า 30kVA 19kV
  • หม้อแปลงไฟฟ้า 50kVA 22kV
  • หม้อแปลงไฟฟ้า 50kVA 33kV
  • หม้อแปลงไฟฟ้า 100kVA 22kV
  • หม้อแปลงไฟฟ้า 100kVA 33kV
  • หม้อแปลงไฟฟ้า 160kVA 22kV
  • หม้อแปลงไฟฟ้า 160kVA 33kV