วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

ไทยแมกซ์เวล จะเป็นหนึ่งในผู้ผลิตชั้นนำของอาเซียนสำหรับ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ากำลังที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการประหยัดพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นนวัตกรรม

พันธกิจ

  • นำนวัตกรรมมาใช้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการเพื่อให้เกิดการแข่งขันได้อย่างสูงสุด
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่องผ่านนวัตกรรมทางความคิด และการปฏิบัติอย่างจริงใจ
  • เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าเพื่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มั่งคงยาวนาน
  • ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากรที่ดีขึ้น โดยการสนับสนุนเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการแข่งขันและสภาวะการทำงาน
  • มีความรับผิดชอบต่อพลเมืองในสังคม ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี
  • เสริมสร้างความซื่อสัตย์และความพึงพอใจสูงสุดต่อคู่ค้า โดยประสบการณ์ของไทยแมกซ์เวล