รางวัลและมาตรฐาน

ใบรับรองคุณภาพที่ไทยแมกซ์เวลได้มาจากการยอมรับใน
ระบบการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
และจากหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาล

ใบรับรองคุณภาพ

 • Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano Complete Type Test Certificate No. A5/005329
 • Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano Complete Type Test Certificate No. A5/005724
 • Powertech Labs Inc Current Transformer Short Time Test
 • Powertech Labs Inc Current Transformer Accuracy Test
 • Kema High-Power Laboratory Short-circuit Performance Type Test Certificate No. TIC 2235-11
 • Kema High-Power Laboratory Short-circuit Performance Type Test 100kVA 22kV IEC60076-5
  Certificate No. TIC 2128-11
 • Kema High-Voltage Laboratory Complete Type Test Voltage Transformer 24kV 60Hz IEEE STD.C57.13 (1993)
  Certificate No. 00-1089
 • Kema High-Voltage Laboratory Complete Type TestCurrent Transformer 25.5kV 60Hz IEEE STD.C57.13 (1993)
  Certificate No. 00-1088