รางวัลและมาตรฐาน

ใบรับรองคุณภาพที่ไทยแมกซ์เวลได้มาจากการยอมรับใน
ระบบการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
และจากหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาล

ใบรับรองอื่นๆ

 • อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) เลขที่ 3-7295/2561
 • Green Industry - Level 3
  (Green System) Certification Award Certificate No. 3-4361/2558
 • Thailand Trusted Mark quality standard Certificate No. ID 103
 • Green Industry - Level 3
  (Green System) Certification Award Certificate No. 3-923/2555
 • Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano Complete Type Test Certificate No. A5/005329
 • Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano Complete Type Test Certificate No. A5/005724
 • Powertech Labs Inc Current Transformer Short Time Test
 • Powertech Labs Inc Current Transformer Accuracy Test