รางวัลและมาตรฐาน

ใบรับรองคุณภาพที่ไทยแมกซ์เวลได้มาจากการยอมรับใน
ระบบการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
และจากหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาล

ใบรับรอง ISO

  • ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015) เลขที่ QMS46011
  • ระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015) เลขที่ QMS46011
  • ระบบการจัดการสิงแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001:2015) เลขที่ EMS49003
  • .มาตรฐาน มอก.17025-2561 (ISO/IEC 17025:2017) เลขที่ 22-LB0036