รางวัลและมาตรฐาน

ใบรับรองคุณภาพที่ไทยแมกซ์เวลได้มาจากการยอมรับใน
ระบบการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
และจากหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาล

ใบรับรองMiT

  • หม้อแปลงไฟฟ้า 250kVA 22kV
  • หม้อแปลงไฟฟ้า 250kVA 33kV